Šta sve treba da znate prilikom kupovine? Pročitajte u nastavku. Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima. Isporuka se vrši SAMO na teritoriji Republike Srbije. Cena poštarine se obračunava na kraju kupovine i iznosi 327,00 dinara. Za porudžbine preko 5.000,00 dinara poštarina je besplatna.

PRAVILA KORIŠĆENJA

U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i preporukama Odeljenja za obuku i izveštavanje Sektora tržišne inspekcije Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine od 18.09.2023. godine obaveštavamo kupce koji naše proizvode kupuju u online prodavnicI: www.exterra.rs o sledećem:

Značenje pojedinih izraza/uvodne napomene

(v. čl. 1-15. Zakona o zaštiti potrošača)

„Trgovac ili Privredno društvo Arteks doo Arilje“ označava privredno društvo sa ograničenom odgpvornošću sa sedištem u Arilju, Ulica Svetolika Lazarevića br. 22, matični broj (MB): 07374054, poreski identifikacioni broj (PIB): 101486690, broj obveznika poreza na dodatu vrednost (PDV br.): 134392794 (član 6. stav 1. tačka 7. Zakona o elektronskoj trgovini), broj telefona: +381 31 3894 892, imejl adresa: shoponline@exterra.rs, veb-sajt: www.exterra.rs
pravno lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje registrovane delatnosti (šifra: 1413) ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun. 

„Prodavac“ je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe ili pružanju usluge.

„Potrošač“ je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, odnosno posetioca online prodavnice www.exterra.rs koji odabere barem jedan proizvod iz asortimana Trgovca, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbenicu Trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbenice, plati proizvod pouzećem (gotovinom prilikom dostave proizvoda), uplatnicom  ili platnom karticom.

“Prosečni potrošač” je potrošač koji je dobro obavešten i razumno obazriv, imajući u vidu društvene, kulturne i jezičke osobenosti.

„Ugovor na daljinu“ je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

„Sredstvo komunikacije na daljinu“ je sredstvo koje omogućava zaključenje ugovora između trgovca i potrošača koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme. U smislu ovih Pravila korišćenja, sredstvo komunikacije na daljinu predstavlja online prodavnica: www.exterra.rs.

U konkretnom slučaju trgovac/ prodavac je u smislu Zakona o zaštiti potrošača Privredno društvo Arteks doo Arilje, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun a potrošač/kupac ste vi.

Posetom ili kupovinom u online prodavnici: www.exterra.rs prihvatate Pravila korišćenja koja su navedena u daljem tekstu. Molimo vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa njihovom sadržinom koja je izložena u daljem tekstu. Privredno društvo Arteks doo Arilje zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja potrošača/kupaca vrši izmene i dopune ovih Pravila korišćenja.

“Ugovor o prodaji” je svaki ugovor kojim trgovac/prodavac prenosi ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač/kupac plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluge.

Prodaja u online prodavnici: www.exterra.rs u smislu Zakona o zaštiti potrošača ostvaruje se na osnovu ugovora o prodaji zaključenog na daljinu.

Smisao ovih pravila korišćenja prema razumevanju Trgovca je da se u skladu sa zakonom zaštiti položaj potrošača ali i da se spreče zloupotrebe prava potrošača, a u svakom slučaju da se potrošač i trgovac informišu i da unaprede znanja o pravima i obavezama potrošača i načinima zaštite tih prava. 

Pravo potrošača da odustane od ugovora o prodaji zaključenog na daljinu/Obrazac za odustanak

(v. čl. 26-36. Zakona o zaštiti potrošača)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, računajući od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošal, a koje nije prevoznik. Potrošač nije dužan da trgovcu saopšti razloge zbog kojih odustaje od ugovora. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati u okviru obrasca koji se dostavlja uz isporučenu robu, a može se preuzeti i OVDE ili na drugi nedvosmislen način (izjava o odustanku).

Izjava o odustanku treba da sadrži sledeće podatke: naziv rodavca, izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava Prodavca da odustaje od ugovora, datum zaključenja ugovora, datum prijema robe, razloge za odustanak, pri čemu potrošač nije u obavezi da ih navede, ime, prezime i adresu potrošača, broj računa potrošača za povraćaj novca, svojeručni potpis, osim ukoliko izjavu o odustanku dostavlja elektronskim putem i datum davanja izjave o odustanku.

Iako niste dužni da navedete razlog zbog kojeg odustajete od ugovora molimo vas da to ipak učinite kako bismo mogli da radimo na poboljšanju našeg poslovanja radi postizanja većeg zadovoljstava naših kupaca.

Odustanak od ugovora se kad god je to moguće ostvaruje urednim popunjavanjem, potpisivanjem i slanjem Obrasca za odustajanje od ugovora na daljinu koji možete preuzeti OVDE i slanjem Obrasca na: shoponline@exterra.rs ili pozivanjem prodavca na broj telefona: 064/8820 731 kako bi potrošač dobio detaljne instrukcije u vezi sa ostvarivanjem prava na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu.

Prijem izjave o odustanku ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe koji je u konkretnom slučaju najefikasniji i najjeftiniji.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi potrošač. Svi proizvodi se po svojoj prirodi mogu vratiti poštom bez bojazni da će se oštetiti i to preko poštanskog operatera: Bexexpress d.o.o. Šabac sa kojim imamo zaključen ugovor ili preko poštanskog operatera po vašem izboru. Radi utvrđivanja referentnih troškova vraćanja proizvoda cenovnik usluga Bexexpress d.o.o. Šabac, možete pogledati OVDE.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustanku. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslata izjava o odustanku, proizvod se više ne može vratiti na osnovu prava na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni, nekorišćeni i u originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom potrošača, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se potrošaču vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, ispravan, nekorišćen i snabdeven originalnim neoštećenim pakovanjem i fiskalnim računom.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod u skladu sa ovim Pravilima korišćenja.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim slučajevima, a Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi potrošač nema pravo na odustanak od ugovora o prodaji zaključenog na daljinu:

– u slučaju kad je isporučena roba proizvedena prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovana i

– u slučaju kad je isporučena zapečaćena roba koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Obrazac za odustajanje od ugovora na daljinu možete preuzeti OVDE

Saobraznost robe

(v. čl. 49-50. Zakona o zaštiti potrošača)

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru pod uslovom da kumulativno zadovoljava sledeće uslove:  ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora, ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste i ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost trgovac znao, ako se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača, ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Trgovac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje, ako je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja i ako obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

(v. čl. 51-52. Zakona o zaštiti potrošača)

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, ako opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene i ako otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru, značaj saobraznosti u konkretnom slučaju i da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazna ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava ipotrošača po osnovu nesaobraznosti robe ne utiču na njegovo pravo da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

(v. član 55. Zakona o zaštiti potrošača)

Reklamacija predstavlja zahtev potrošača trgovcu radi ostvarivanja prava potrošača ukoliko postoji nesaobraznost robe ili usluge ugovoru o prodaji, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena, pri čemu ovim obaveštenjem u okviru Pravila korišćenja Trgovac obaveštava online kupce i ispunjava navedenu zakonsku obavezu u pogledu Online prodavnice.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavljanje robe (prim. Trgovca), računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Potrošač može reklamaciju podneti pismeno, usmeno ili u zapisnik u prodajnom objektu u kojem robu kupio, pri čemu za robu kupljenu u Online prodavnici pravo na reklamaciju se, kad god je to moguće, ostvaruje urednim popunjavanjem, potpisivanjem i slanjem Obrasca za reklamaciju koji možete preuzeti OVDE slanjem Obrasca na: shoponline@exterra.rs ili pozivanjem prodavca na broj telefona: 064/8820 731 kako bi potrošač dobio detaljne instrukcije u vezi sa ostvarivanjem prava na reklamaciju.

Ovlašćeno lice kod trgovca, reklamaciju prima i istu zapisnički unosi u knjigu reklamacija.

U zapisnik o reklamaciji se unose sledeći podaci:

 1. Naziv robe/pružene usluge;
 2. Ime, prezime i adresa potrošača;
 3. Datum isporuke robe/pružanja usluge;
 4. Datum izjavljivanja reklamacije;
 5. Opis nedostatka u pogledu robe/pružene usluge, prema opisu potrošača;
 6. Zahtev potrošača:
 • vraćanje novca,
 • otklanjanje nedostatka.
 1. Ukoliko je potrošač zbog nedostatka pretrpeo štetu u zapisnik se unosi i visina odštetnog zahteva.
 2. Primedbe ovlašćenog lica u vezi sa reklamacijom, posebno da li je do reklamacije došlo zbog pogrešnog rukovanja od strane potrošača ili je nedostatak rezultat greške trgovca, odnosno proizvođača.
 3. Potpisi potrošača i lica ovlašćenog za primanje reklamacije.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za negativno rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Potrošač nema pravo na reklamaciju usluga ili prozvoda, ukoliko je nedostatak nastao njegovom krivicom (fizičko oštećenje, neadekvatno korišćenje i sl.) ili ako je u trenutku kupovine robe znao i pristao na navedeni nedostatak.

Kada potrošač reklamira nedostatak za koji ne može pouzdano utvrditi kako je nastao (odnosno da li je nastao ili nije krivicom potrošača), trgovac je dužan da o tome pribavi stručno mišljenje.

Kod ugovora na daljinu i ugovora zaključenih izvan poslovnih prostorija u slučaju reklamacije potrošača zbog nesaobraznosti potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca putem poštanskog operatera Bexexpress d.o.o. Šabac, sa kojim trgovac ima zaključen ugovor i koga trgovac šalje na traženu adresu kupca ili putem poštanskog operatera po izboru potrošača.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti OVDE.

Obaveštenje o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova

(v. čl. 149-169. Zakona o zaštiti potrošača)

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Potrošač se obraća na imejl adresu: ,,Informatičke platforme za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova https://vansudsko.mtt.gov.rs/ nakon čega se predlog za pokretanje vansudskog postupka dostavlja trgovcu, koji ima 15 dana da se izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJE

Predmet

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se slučajevi u kojima potrošač može izjaviti reklamaciju, rokovi u okviru kojih potrošač može izjaviti reklamaciju, način izjavljivanja reklamacije, postupak trgovca sa primljenom reklamacijom, rokovi u okviru kojih je trgovac dužan da odgovori na reklamaciju, način na koji trgovac može odlučiti po izjavljenoj reklamaciji, mogućnosti odustanka od ugovora zaključenog na daljinu, te način i postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Značenje osnovnih izraza

Član 2.

Potrošač ili kupac, u smislu ovog pravilnika, je fizičko lice koje putem interneta u online prodavnici: www.exterra.rs ili u maloprodajnim objektima (prodavnicama) trgovca/prodavca (Privrednog društva Arteks doo Arilje), uključujući i maloprodajne objekte drugih lica koja posluju u ime ili za račun trgovca/prodavca kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih, tj. u svrhe koje nisu komercijalne prirode.

„Trgovac ili prodavac u smislu ovog pravilnika je Privredno društvo Arteks doo Arilje“, društvo sa ograničenom odgpvornošću sa sedištem u Arilju, Ulica Svetolika Lazarevića br. 22, matični broj (MB): 07374054, poreski identifikacioni broj (PIB): 101486690, broj obveznika poreza na dodatu vrednost (PDV br.): 134392794, broj telefona: +381 31 3894 892, imejl adresa: shoponline@exterra.rs, veb-sajt: www.exterra.rs , pravno lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje registrovane delatnosti (šifra: 1413) ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun. 

Saobraznost i reklamacija

Član 3.

Potrošač ima pravo na reklamaciju u slučaju kada je isporučena roba nesaobrazna ugovoru ako:

 • je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 • se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 • je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Prodavac ne odgovara za saobraznost ukoliko je nedostatak na robi nastao krivicom potrošača (uključujući, ali se ne ograničavajući na fizičko oštećenje, neadekvatno korišćenje, tretiranje i sl.).

Član 4.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti robe.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, ni u primerenom roku;
 • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, to jest ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno oštećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stave 4. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 • vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 • značaj saobraznosti u konkretnom slučaju,
 • da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi prodavac.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazna ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Član 5.

Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, potrošač može da zahteva od prodavca da izvrši saobraznu uslugu.

Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno, potrošač može zahtevati raskid ugovora.

Ako izvršenje saobrazne usluge predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Član 6.

Potrošač može izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene.

Član 7.

Potrošač može reklamaciju izjaviti na bilo koji od sledećih načina:

 • pisanim putem, upućivanjem preporučene pošiljke na sledeću adresu prodavca: Arteks doo Arilje Svetolika Lazarevića 22 31230 Arilje;
 • usmenim putem u maloprodajnim objektu u kojem je kupio proizvod, pri čemu adrese maloprodajnih objekata (prodavnica) možete pronaći OVDE:
 • putem telefona, pozivanjem broja prodavca: +381 31 3 894 890 i
 • elektronskim putem, slanjem imejla na: shoponline@exterra.rs.

Za robu kupljenu u Online prodavnici pravo na reklamaciju potrošač, kad god je to moguće, ostvaruje urednim popunjavanjem, potpisivanjem i slanjem Obrasca za reklamaciju koji se može preuzeti OVDE i slanjem Obrasca na: shoponline@exterra.rs ili pozivanjem prodavca na broj telefona: 064/8820 731 kako bi potrošač dobio detaljne instrukcije u vezi sa ostvarivanjem prava na reklamaciju.

Potrošač može da izjavi reklamaciju samo uz dostavljanje robe (prim. Trgovca) koja se reklamira, računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Član 8.

Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju i da istu evidentira u knjigu reklamacija.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

U zapisnik o reklamaciji unose se sledeći podaci:

 1. naziv kupljene robe sa specifikacijom robe/pružene usluge;
 2. ime, prezime, adresa potrošača/primaoca usluga;
 3. datum kupovine robe/pružanja usluge;
 4. datum reklamacije;
 5. opis nedostatka na robi/usluzi, prema opisu potrošača;
 6. zahtev potrošača u vezi sa kupljenom robom/pruženom uslugom (popravka/zamena/umanjenje cene/raskid ugovora i povrat novca);
 7. ukoliko je potrošač zbog nedostatka na robi pretrpeo štetu, u zapisnik se unosi i visina odštetnog zahteva;
 8. napomene ovlašćenog lica za prijem reklamacije u vezi sa reklamacijom (posebno da li je do reklamacije došlo usled nestručnog i/ili nesavesnog, neprimerenog rukovanja od strane potrošača)
 9. potpisi potrošača i lica ovlašćenog za prijem reklamacije.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, prodavac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Član 9.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz prethodnog stava ovog člana i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca iz prethodnog stava ovog člana.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da izda potrošaču pisanu potvrdu ili da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija, niti je dužan da postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Zamena proizvoda

Član 10.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog, nekorišćenog i neoštećenog proizvoda za drugi proizvod ako je nakon izvršene kupovine utvrdio da veličina nije odgovarajuća ili zbog bilo kog drugog razloga u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda.

Ukoliko je kupovinu robe izvršio putem online prodavnice: www.exterra.rs zamenu može da izvrši isključivo putem online prodavnice: www.exterra.rs i to na sledeći način:

 1. Popunjavanjem i slanjem Obrasca za zamenu artikla na: shoponline@exterra.rs ili pozivanjem prodavca na broj telefona: 064/8820 731 kako bi dobio detaljne instrukcije. Obrazac za zamenu možete preuzeti OVDE.
 2. Proizvod nije moguće menjati ukoliko je nošen ili neprimereno korišćen, tretiran i sl.
 3. Zamenu proizvoda možete tražiti u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda.
 4. U slučaju zamene robe kupac snosi trošak transporta proizvoda do magacina (378,00 dinara), dok je transport zamenjenog proizvoda od magacina do adrese naznačene od strane potrošača trošak prodavca. Za svaku sledeću zamenu kupac snosi kompletan trošak.
 5. Prodavac obaveštava potrošača o adresi na koju treba da dostavi proizvod. Poručeni proizvod preko Online prodavnice nije moguće zameniti bez prethodnog kontakta sa operaterima Online prodavnice. Ne može biti samoinicijativno zamenjen u nekom od maloprodajnih objekata prodavca.
 6. Prodavac se obavezuje da će izvršiti zamenu u roku od 10 dana od dana prijema proizvoda.
 7. Zamena proizvoda kupljenog u određenom maloprodajnom objektu prodavaca se može izvršiti samo u tom maloprodajnom objektu.

Odustanak od ugovora koji je zaključen na daljinu

Član 11.

Potrošač ima pravo da u roku od 14 dana odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem ionline prodavnice prodavca potpisivanjem izjave o odustanku.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: izjava o odustanku).

Izjava o odustanku smatra se blagovremenom ako je poslata prodavcu u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Član 12.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Lista tela za vansudsko rešavanje sporova nalazi se na: https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies.

Član 13.

Potrošački spor može da se reši vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova pred nadležnim telima navedenim iu prethodnom članu.

Tela su lica koja imaju svojstvo posrednika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova, koja su diplomirala na pravnom fakultetu, stekla nakon diplomiranja dve godine iskustva u građanskopravnoj materiji i koja su upisana u listu tela koju vodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Član 14.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se:

 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • kod neposrednih pregovora između potrošača i trgovca;
 • prilikom nastojanja sudija da spor u toku sudskog postupka reše mirenjem strana;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Prelazne i završne odredbe

Član 15.

Na sve što nije regulisano ovim Pravilnikom, primenjivaće se odredbe relavantnih važećih zakona.

Član 16.

Pravilnik se primenjuje od dana  4.10.2023. godine nakon  dobijanja usmengo pozitivnog mišljenja Odeljenja za obuku i izveštavanje Sektora tržišne inspekcije Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, dana 3.10.2023. godine.

Pravilnik će biti objavljen na internet stranici tprodavca: na sajtu www.exterra.rs u odeljku Korisnički servis i istaknut u svim maloprodajnim objektima Privrednog društva Arteks doo Arilje i drugih lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Osnovna obeležja robe se mogu naći na sajtu: www.exterra.rs.

Prodajna cena robe naznačena je uz svaki proizvod.

Trošak isporuke se naknadno obračunava u korpi online prodavnice, u iznosu od 327,00 dinara, a za kupovinu preko 5.000,00 dinara isporuka je  besplatna.

Poručenu robu isporučujemo u roku od 5 radnih dana na način koji je definisan u segmentu ISPORUKA I NAČINI PLAĆANJA.

Kupac koji robu kupuje preko Online prodavnice: www.exterra.rs može platiti virmanom ili pouzećem gotovinski prilikom preuzimanja. Detaljne informacije možete videti u delu koji sledif: ISPORUKA I NAČINI PLAĆANJA.

ISPORUKA I NAČINI PLAĆANJA

Ponuda i cene na sajtu ažuriraju se na dnevnom nivou. Razlika u ceni između Online prodavnice i maloprodajnih objekata se može desiti u slučaju vremenski ograničenih akcija, koje su zastupljene samo u maloprodajama, ili samo u Online prodavnici.

Rok Isporuke

Nakon vaše potvrde, porudžbina je sistemski prosleđena službi internet prodaje, dok je potvrda o porudžbini poslata na vaš navedeni imejl. Ukoliko je vaša narudžbina dostupna, mi ćemo vas obavestiti putem imejla. Nakon toga vaš paket možete očekivati u narednih 5 radnih dana. U suprotnom, kako postoji mogućnost da usled velikog interesovanja i potražnje proizvoda koji se nalazi u vašoj korpi, željeni artikal ne bude isporučen zbog ograničenih količina istog, vi ćete biti obavešteni putem imejla.

Preuzimanje pošiljke

Poštanski operater sa kojim imamo zaključen ugovor je Bexexpress d.o.o. Šabac – firma koja vrši dostavljanje robe za Privredno društvo Arteks doo Arilje. Kuriri poštanskog operatera sa kojim sarađujemo pošiljke donose na adresu u periodu od 08h do 17h (radnim danima). Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajeno je da ukoliko niste na adresi dobijete poruku sa brojem telefona lokalnog kurira kod koga se nalazi vaša pošiljka na broj telefona koji ste ostavili prilikom poručivanja robe kako biste ugovorili novi termin preuzimanja isporuke. Ukoliko i tada ne budete na adresi, isporuka će se vratiti nama.

Isporuka

Isporuka je trenutno moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

Načini plaćanja

Plaćanje kupljenih proizvoda je moguće na tri načina:

 1. pouzećem (gotovinski) prilikom preuzimanja,
 2. vrmanom, uplatom na naš tekući račun i
 3. platnim karticama

AUTORSKA PRAVA

Korišćenjem bilo kog dela www.exterra.rs sajta, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja.

Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem www.exterra.rs sajta, ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Ni jedan deo www.exterra.rs sajta ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

Kompanija “ARTEKS” D.O.O. posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja www.exterra.rs sajta. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje www.exterra.rs sajta, ukoliko ne krše pravila korišćenja.

Sajt www.exterra.rs sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice. www.exterra.rs sajt sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje www.exterra.rs sajta koristite na vlastitu odgovornost i “ARTEKS” D.O.O. se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Pristup www.exterra.rs sajtu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.

“ARTEKS” D.O.O. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava www.exterra.rs sajta i podložno je tužbi.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava (“ARTEKS” D.O.O., partneri, korisnici…) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ukoliko smatrate da je www.exterra.rs sajt povredio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

“ARTEKS” D.O.O. na sajtu www.exterra.rs linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.

“ARETKS” D.O.O. se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila www.exterra.rs sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

“ARTEKS” D.O.O. zadržava pravo da na sajtu www.exterra.rs bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama www.exterra.rs sajta može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na sajtu.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Arteks doo Arilje (u daljem tekstu: Arteks doo ili mi) Vas kao korisnika sajta www.exterra.rs (u daljem tekstu: Sajt) ovim putem obaveštava o svim važnim pitanjima u vezi sa obradom podataka o ličnosti, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL).

Značenje izraza „podatak o ličnosti“

U skladu sa ZZPL-om „podatak o ličnosti” (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac

Vaše lične podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:

Arteks doo Arilje

Svetolika Lazarevića 22

31230 Arilje

MB: 07374054

PIB: 101486690

Email: shoponline@exterra.rs

Vrsta ličnih podataka i način njihove obrade

U principu prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.

Izuzetak mogu predstavljati podaci koje prikupljamo pomoću „kolačića” i drugih tehnologija praćenja (Google Analytics i Facebook Pixel).

U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, podaci o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće podatke: ime, prezime, podatke o Vašim transakcijama (plaćanje, kupovina, narudžbina, povraćaj proizvoda itd.), kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona, email adresa, adresa stanovanja, odnosno adresa za isporuku artikala).

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg sajta www.exterra.rs, na društvenim mrežama „Facebook“ i „Instagram“ i prilikom, zamene artikala, odustanka od ugovora i izjavljivanja reklamacija.

Svrha obrade Vaših ličnih podataka

Arteks doo prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Sajta;
 • izvršenja kupoprodajnog ugovora;
 • rešavanja Vaših zahteva (za zamenu artikala, odustanak od kupoprodajnog ugovora, za reklamiranje);
 • pružanja informacija o artiklima iz prodajnog asortimana Arteksa doo i
 • unapređenja naših usluga.

U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavestili o upotrebi njihovih ličnih podataka. U slučaju da ste kupili artikal, lični podaci trećih lica koje ste nam dali biće upotrebljeni isključivo u svrhu sprovođenja isporuke i rešavanja upita ili predloga koje možete imati Vi ili treće lice.

Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Arteks-a doo (obrada u cilju upravljanja i održavanja ugovornog odnosa sa Vama, odgovaranja na Vaše posebne zahteve, traženja povratnih informacija od Vas kako bismo poboljšali naš Sajt i naše artikle, kao i preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi i osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Vaše podatke kao što su email adresa i korisničko ime koje prikupljamo kada se registrujete odnosno prijavljujete kao korisnik Sajta obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka i/ili našeg legitimnog interesa.

Ako se registrujete odnosno prijavljujete kao registrovani korisnik Sajta obrada Vaših podataka je nužna u svrhu upravljanja Vašom registracijom. Tada, rukovodeći se našim legitmnim interesima, možemo obrađivati Vaše lične podatke smatrajući da ste registracijom odnosno korišćenjem Sajta izrazili interesovanje za naše dalje ponude i u tom smsilu možemo sačuvati listu proizvoda za koje ste izrazili interesovanje ili koje ste kupili, kao i Vaše navike prilikom posete našem Sajtu.

Podatke kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, email adresa i broj računa koje prikupljamo u sledeće svrhe izvršenja kupoprodajnog ugovora za artikle koje ste kupili preko Sajta, realizaciju odustanka od kuproprodajnog ugovora, zamenu artikla i rešavanje reklamacija na kupljene artikle obrađujemo na osnovu važećih zakona u cilju ispunjenja zakonskih obaveza.

Opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka uvek možete da izvršite na jedan od sledećih načina: slanjem email-a na adresu: shoponline@exterra.rs ili slanjem pisma u slobodnoj formi na Arteks doo Arilje Svetolika Lazarevića 22 31230 Arilje.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Arteks doo pohranjuje i čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni, i to:

 • lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Sajta pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo za sve vreme za koje ste registrovani kao korisnik Sajta;
 • lične podatke koje obrađujemo u cilju izvršenja kupoprodajnog ugovora za artikle koje ste kupili pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupoprodaja sprovela do kraja, uključujući i vreme potrebno da se postupi po zahtevima za odustanak od kupoprodajnog ugovora odnosno za zamenu kupljenog artikla, a najduže 60 dana, osim u slučaju Vašeg izričitog zahteva da se Vaši podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova kada će oni, ukoliko brisanje zatražite pre isteka ugovornog odnosa, biti pseudonimizirani;
 • lične podatke koje obrađujemo u svrhu postupanja po izjavljenim reklamacijama pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno da se reši Vaša reklamacija;
 • prilikom Vašeg obraćanja Arteks-u doo Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje i
 • u slučaju pohranjivanja kolačića „cookies-a“ na Vašem računaru, Vaše lične podatke ćemo zadržavati dok služe svrsi.

Vaše lične podatke možemo da čuvamo i nakon proteka napred navedenih rokova čuvanja u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava Arteks-a doo (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

Vaši lični podaci koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade, Arteks doo će izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje.

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka definisanih ovim Obaveštenjem i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja Vaši lični podaci su dostupni zaposlenima u Arteks-u doo, honorarnim saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:

 • maketinškim agencijama;
 • IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
 • licima koja nam pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
 • licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi navedeni primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. U slučajevima kada smo mi rukovaoci, a obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje Arteks doo.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani zakonom odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao poverljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:

 • pravo da tražite kopiju podataka koji se obrađuju;
 • pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Arteks-u doo zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
 • pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način obrade Vaših ličnih podataka koji možete podneti direktno Arteks-u doo ili pritužbe koju podnosite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
 • pravo na prenosivost ličnih podataka (imate pravo preuzimanja ličnih podataka iz naše baze radi prenosa u drugu bazu podataka).

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete da učinite popunjavanjem i slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: shoponline@exterra.rs ili predajom zahteva u bilo kojoj od naših prodavnica ili slanjem zahteva poštom na Arteks doo Arilje Svetolika Lazarevića 22 31230 Arilje.

Korišćenje kolačića

Arteks doo trenutno ne koristi kolačiće.

Bezbednost Vaših ličnih podatka

U cilju bezbednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti tj. sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima ZZPL-a, uključujući mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mere koje su primerene obradi i nužne za obezbeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju Vaše lične podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja Arteks doo takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se i sa njihove strane obezbedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje Arteks doo.

Završne odredbe

Ovo Obaveštenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na napred opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo sa Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava u vezi sa Vašim ličnim podacima molimo Vas da nas kontaktirate na email adresu: shoponline@exterra.rs ili na adresu sedišta Arteks doo Arilje, Svetolika Lazarevića 22, 31230 Arilje.

SIROVINSKI SASTAVI I NAČINI ODRŽAVANJA

Informacije o sirovinskim sastavima i načinima održavanja možete pogledati u opisu svakog artikla.

USLOVI KORIŠĆENJA PLATNIH KARTICA

IZJAVA O KONVERZIJI

„Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.“

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime www.exterra.rs/shop obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni www.exterra.rs/shop (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH INFORMACIJA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, www.exterra.rs/shop je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

IZJAVA O PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.